تصاویر/ آیین رونمایی از دو کتاب مرحوم آیت الله آقانجفی