تصاویر/ نشست مشترک اعضای کارگروه های تخصصی ستاد همکاررهای حوزه های علمیه و آموزش پرورش

عکس: عباس فرامرزی