شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 8, 2020
امام خمینی

حوزه/ فـقـهـاى شوراى نگهبان و اعضاى شوراي عالى قضائى هم بايد اينطور بـاشـند كه اگر در مساله اى اشتباه كردند صريحا بگويند اشتباه كرديم؛ مـا كـه مـعـصـوم نـيـسـتـيـم. پـيـش از انـقـلاب مـن خـيـال مـى كـردم وقـتـى انـقـلاب پـيـروز شـد افـراد صالحى هستند كه كارها را طبق اسلام عـمـل كـنند؛ بعد ديدم خـيـر، اكـثـر آنـهـا افراد ناصالحى بودند و ديدم حرفى كه زده ام درست نبوده است، آمدم صـريـحـا اعـلام كـردم من اشتباه كرده ام.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، صحیفه نور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مملو از مطالب زیبا و خواندنی است که در این نوشتار، سخنان امام خمینی(ره) «در جمع فقها و حقوق دانان شوراى نگهبان» تقدیم علاقمندان می گردد.

بسم الله الرحمن الرحيم

آنـچـه مـهـم اسـت ايـن اسـت كـه مـا مـى خـواهـيـم مـطـابـق شـرع اسـلام مـسـائل را پـيـاده كـنـيـم. پـس اگر قبلا اشتباه كرده باشيم بايد صريحا بگوئيم اشتباه نـمـوده ايـم و عـدول در بين فقها از فتوائى به فتواى ديگر درست همين معنا را دارد وقتى فـقـيـهـى از فـتـواى خـود بر مى گردد يعنى من در اين مسأله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقـرار مـى كـنـم.

فـقـهـاى شوراى نگهبان و اعضاى شوراي عالى قضائى هم بايد اينطور بـاشـند كه اگر در مساله اى اشتباه كردند صريحا بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پـس بـگـيـرنـد، مـا كـه مـعـصـوم نـيـسـتـيـم. پـيـش از انـقـلاب مـن خـيـال مـى كـردم وقـتـى انـقـلاب پـيـروز شـد افـراد صالحى هستند كه كارها را طبق اسلام عـمـل كـنند؛ لذا بارها گفتم روحانيون مى روند كارهاى خودشان را انجام مى دهند. بعد ديدم خـيـر، اكـثـر آنـهـا افراد ناصالحى بودند و ديدم حرفى كه زده ام درست نبوده است، آمدم صـريـحـا اعـلام كـردم من اشتباه كرده ام. اين براى اين است كه ما مى خواهيم اسلام را پياده كنيم . پس در اين رابطه ممكن است من ديروز حرفى را زده باشم و امروز حرف ديگرى را و فـردا حـرف ديـگـرى را، اين معنا ندارد كه من بگويم چون ديروز حرفى زده ام بايد روى هـمـان حـرف بـاقـى بـمـانـم.

امروز مى گويم مادام كه احكام اسلام پياده نشده است و افراد صـالحـى نـداشـتـيـم تـا طـبـق اسـلام عـمـل كـنـنـد، عـلمـا بـايـد مـشـغـول به كارهايشان باشند. اين شأنی براى علما نيست كه رياست جمهورى و يا پست ديـگـرى را داشـتـه باشند؛ چون وظيفه است به اين كارها مى پردازند. خلاصه يك چيز را نبايد فراموش كنيم كه همه مى خواهيم اسلام پياده شود.

* مبادا از حرف هاى خارجى ها بترسيم و در پياده كردن احكام خدا سستى كنيم.

مـن حـالا هيچ نگرانى ندارم چون اكثر افراد را مى شناسم و مى دانم كه اكثرا متعهد و متدين هستند، بلكه نگرانى من از اين است كه نكند سستى كنيم و در پياده كردن اسلام دقت لازم را نـنـمـائيـم بـعـدا اشـكـالى پـيـش بـيايد. نكند مثل مشروطه شود كه آقايان تلاش كردند و مشروطه را بنا گذاشتند، آنوقت چند نفر از سياسيون مستبد، مشروطه خواه شدند و حكومت را گرفتند و هر دوره مجلس را بدتر از دوره قبل تـشـكـيـل دادنـد.

امـروز مـن هـيـچ تـرسـى نـدارم، ولى تـرسـم از آن اسـت كـه مـبـادا مـا مسائل را به صورتى محكم تحويل دسته بعد ندهيم، ترسم از آن است كه مبادا از حرف هاى خارجى ها بترسيم و در پـيـاده كردن احكام خدا سستى كنيم. ما بايد همه چيز را به همان قوتى كه امروز دارد، تـحـويـل دسـتـه بـعـد دهـيـم و آنـهـا هـم كـوشـش كـنـنـد كـه بـه هـمـان قـوت تـحـويـل دسـتـه بـعـد دهـنـد. ما بايد بنيان را محكم كنيم و به دسته بعد دهيم تا پيش خدا مقصر نباشيم .

بايد هيچ سستى نكنيم و از اين ترس نداشته باشيم كه فلان راديو يا دولت خارجى چه مى گويد، راديوها بايد به ما فحش بدهند. آن روزى را كه آمريكا از ما تعريف كند بايد عـزا گـرفـت . آن روز كـه كـارتر و ريگان از ما تعريف كنند معلوم مى شود در ما اشكالى پـيـدا شـده اسـت ، آنـهـا بـايـد فـحش دهند و ما هم بايد محكم كارمان را انجام دهيم. شوراى نـگـهـبـان بدون ملاحظه از هيچ كس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند. احكام اوليه بايد جـارى شـود و آن روز هـم كـه اضـطـرارى پـيـش آمد، احكام ثانويه كه آن هم حكم خداست را بايد جارى نمايند. بايد بنيان از امروز محكم شود.

* همه در انتخابات شركت كنند و در صحنه حاضر باشند

شـوراى نـگـهـبـان و شـوراي عـالى قـضـايـى و مـجـلس و دولت بـايـد بـه گـونـه اى عمل كنند كه بنيان محكمى را پايه گذارى نمايند. اگر بخواهيم به اسلام پايبند باشيم ، بـايـد آيـنـده را در نـظـر گـرفـتـه و درسـت نـمـايـيـم . سـعـى كـنـيـد مـثـل مـشـروطـه سـسـتـى نـشـود.

الحمدلله امروز مثل زمان مشروطه نيست كه خوب ها در اقليت بـودنـد بـلكـه شـمـا در اكـثـريت هستيد و قليلى هستند كه انحراف دارند. و من قبلا در مورد انـتـخـابـات گـفـتـم كه همه چيز ما بايد روى موازين اسلامى باشد. افرادى كه تعيين مى شـونـد بايد كسانى باشند كه به درد اسلام و جمهورى اسلامى بخورند و عقيده شان هم ايـن بـاشد كه اسلام خوب است، نه فقط اظهار كنند ولى عقيده نداشته باشند، كما اينكه در اول انـقـلاب خيلى ها اظهار اسلام مى كردند. البته اقليت هاى رسمى غير مسلمان قانونا انـتـخـاب مـى شوند پس مردم ، افرادى را كه تعيين مى كنند بايد سعى در شناسائى آنها نموده و قبل و بعد از انقلابشان را در نظر بگيرند و بعد راى دهند. پس مساله خوب بودن خـود شـخـص اسـت نـه ايـنـكـه از يـك دسـتـه خـاصـى بـاشـد، نـه ايـنـكـه اهـل عـلم بـاشد، حزبى باشد، بازارى باشد، اينها ديگر شرط نيست ، عمده موازينى است كه قانون و اسلام تعيين كرده است . ما بايد مجلس را نگه داريم .

دوره اول مـجـلس در مـشـروطـه بـد نبود و شايد هم خوب بود، ولى بعدها كم كم رسيد به جـائى كـه خودشان افرادى را انتخاب مى كردند. پس ما بايد سعى كنيم مرتبه دوم بهتر از اول بـاشـد، مـردم بـهتر شركت كنند، مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تاثير كسى واقـع نـشـونـد. مـردم بـا عـلما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت كنند، بعد به هر كس كه خـواسـتـند راى دهند. مردم نبايد كنار بروند اگر مردم كنار بروند همه شكست مى خوريم . خـود مردم نگذارند قلدرها دخالت كنند، افراد نالايق دخالت كنند. اگر عده اى جمع شدند و افـراد نالايق را انتخاب كردند، مردم به آنها راى ندهند، اگر مردم هم متوجه نشدند. مجلس آنها را قبول نكند. تمام مردم موظفند كه در انتخابات حاضر باشند و تحت تـأثـيـر هيچ كس قرار نگيرند. بعد از اينكه مشورت كردند كه براى اسلام مفيد است راى دهـنـد. اگـر كسى مورد شك بود و يا اگر كسانى منحرف ، خودشان را معرفى كردند به آنها راى ندهند. ما بايد مجلسمان را نگه داريم و كارى كنيم كه براى دولتى خوب اساس باشد.

مـردم اگـر از مـن گـله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف كرده ام ، به اسلام چه. مردم اگـر اسـلام را، استقلال و آزادى را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را مى خواهند، همه در انـتـخـابـات شـركـت كـنند و در صحنه حاضر باشند. اگر يك ظالم خلاف كرد، اسلام كه نـكـرده اسـت پـس بـايد كارى كنيم كه ظلم نباشد و ظالم از بين برود. اگر ديديم در اين دوره خلاف شده و به افرادى ظلم شده بايد تلاشمان را بيشتر كنيم تا خلاف و ظلم را از بـيـن بـبـريـم نـه اينكه كنار برويم و از صحنه خارج شويم زيرا اگر از صحنه خارج شـويـم ظـلم بيشتر مى شود پس بايد اجتماعمان را بيشتر كنيم و بيشتر در صحنه حاضر باشيم . خداوند به شما قدرت و سعادت عنايت بفرمايد.

والسلام عليكم و رحمة الله

تاريخ : 26/9/1362

منبع: صحیفه نور/ جلد 18

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8