شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 15, 2020

علی خردمردی

کل اخبار:1
  • یادداشت رسیده | اصل بر وحدت است یا برائت؟

    یادداشت رسیده | اصل بر وحدت است یا برائت؟

    حوزه/ متاسفانه امروزه حتی در جوامع نخبگانی هم با مسئله ی وحدت به عنوان یک شاه کلید برخورد نمی شود و آن را نهایتا یک راه حل معمولی در کنار راه حل های دیگر می دانند. البته این هم بی تاثیر نیست که نهادهای مسئول در این قضیه، معنای دقیقی از وحدت را برای بدنه ی جامعه تعریف نکرده اند

google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8