چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 5, 2020
مصاحبه امام خمینی(ره) با بی بی سی

حوزه/ هيچ گاه اسلام با كمونيسم موافق نيست و هيچ وقت ملت اسلام، با كمونيست ها موافق نبوده اند. در طول تاريخ ملاحظه مى شود كه مسلمين علي‌حده بوده اند و اگـر كـمـونـيـسـتـى در ايـران بـوده باشد، مسايلشان مورد نظر مسلمين نبوده است.

خبرگزاری «حوزه»؛ مخالفت های امام خمینی(ره) با رژیم شاهنشاهی، از سوژه های رسانه های گوناگون دنیا در سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران بود که در این راستا مصاحبه هایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. «خبرگزاری حوزه» در 30 شماره به صورت روزانه به انتشار برخی از این مصاحبه ها می پردازد.

* مصاحبه امام خمينى(ره) با بى بى سى در تاریخ ۱۳۵۷/۹/۱۳

سـؤال: حـضـرت آيت الله ! شما بارها براى سرنگونى رژيم شاه، مردم را دعوت كرده ايـد، دلايـل شـمـا بـراى چـنـيـن دعـوتـى چـيـسـت؟ آيـا بـيـشـتـر، دلايـل سـيـاسـى اسـت، يـا بـه خـاطر از بين رفتن اسلام و ارزش هاى اسلام است؟ و مبانى عقيدتى حركت اسلامى شما چيست؟

جواب: اسلام دينى است كه هم سياست دارد و هم امورى كه مربوط به غير سياست است و شـاه كه با او مخالف هستيم، هم با سياست اسلامى مخالف است، كه سياست مملكت هم همان اسـت و هـم بـا امـور مـذهـبى و ما به اين هر دو جهت با شاه مخالف هستيم، هم نسبت به مذهب تـعـديـات و جـسـارت هـايـى كـرده اسـت و هـم نـسـبـت بـه مـمـلكـت خـيـانـت هـايـى در طول تاريخ زندگيش كرده است و بدين جهت همه مردم ايران با او مخالفند.

سـؤال: در صـورتـى كـه حـضـرت آيـت الله در سـرنـگـونى شاه موفق شوند، چه نوع حكومتى را جانشين خواهند كرد؟ آيا يك حكومت نظامى خواهد بود؟

جواب: يك حكومت جمهورى اسلامى؛ اما جمهورى است براى اينكه به آراء اكثريت مردم متكى اسـت و امـا اسـلام، بـراى اينكه قانون اساسى اش عبارت است از قانون اسلام.

اسلام در هـمـه ابـعاد، قانون دارد و به همين جهت احتياج به قوانين ديگرى نداريم و قانون اساسى قبلى را تصفيه مى كنيم؛ يعنى نظر مى كنيم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است آن را حفظ مى كنيم و هر مقدارش كه مخالف با قانون اسلام است آن را حذف خواهيم كرد.

سـؤال: جـواب حضرتعالى در مورد اتهامات شاه كه مى گويد شما با كمونيست هاى بين المللى متحد هستيد، چيست؟ 

جواب: جواب ما اين است كه هيچ گاه اسلام با كمونيسم موافق نيست و هيچ وقت ملت اسلام، با كمونيست ها موافق نبوده اند. در طول تاريخ ملاحظه مى شود كه مسلمين علي‌حده بوده اند و اگـر كـمـونـيـسـتـى در ايـران بـوده باشد، مسايلشان مورد نظر مسلمين نبوده است. در اين جـنـبـشـى كـه الان در ايـران اسـت، هـمـه مـى بـيـنـيـد تـمـام مـردم مسائل اسلام را طرح كرده اند و هيچ مساله كمونيستى اى در كار نيست؛ بنابراين شاه تهمت مى زند و اين دست و پايى است براى حفظ خودش .

سـؤال: آيـا حـضـرت آيـت الله، در ايـنـكـه مـردم را دعـوت مـى كـنيد كه با دولت درگير بـشـونـد، نـگـران جـنـگ و خـونريزى و كشتارى كه بر اثر اين دعوت ها به وجود مى آيد نيستيد؟

جواب: براى تحصيل هر حقى البته فداكارى لازم است. مذهب تشيع، مذهب فداكارى بوده اسـت و در مـا قـبـل تـاريخ، مردم براى عدالت و براى حقوق از دست رفته خود هميشه قيام كـرده انـد، هـميشه خون داده اند. ما نگرانى از اين بابت نداريم ، براى اينكه اطاعت خدا مى كنيم.

سـؤال: آيـا شـمـا مـعـتـقـد هـستيد كه ما در يك دورانى از تجديد حيات اسلامى به سر مى بـريـم؟ و آيـا حـركتى كه در ايران اتفاق افتاده، در ساير كشورها بروز خواهد كرد؟ و اگر بله ، چرا؟

جـواب: آنـچـه ما مى فهميم، اين است كه مسلمانان ايران، از غرب و شرق مسايلى را ديده انـد كـه بـا مـصالحشان مخالف بوده است و مدتى هم به علت تبليغات غرب، به از خود بيگانگى دچار شده اند. نهضت اسلامى امروز، آنان را منقلب كرد و فهميدند كه بايد متكى بـه خـود بـاشـنـد و بـه اسـلام بـرگـردند و باز فهميدند كه تنها اسلام است كه تمام مـصـالحـشـان را تـامـيـن مى كند. اميدوارم كه مسلمانان ساير كشورها از تجربيات مسلمانان ايـران پـنـد گـرفـتـه و تـوى دهـن غرب بزنند و روى پاى خود بايستند و با تمسك به اسلام، به افتخارات گذشته خود دست يابند.

سـؤال: مـردم اكـثـر دنـيـا قـدرت شـمـا را نـمـى فـهـمـنـد و سـؤال مى كنند كه اين چه قدرتى است؛ چنين قدرتى از كجا ناشى مى شود؟

جـواب: مـردم احساس كردند كه ما خيرخواه آنها هستيم و همان مطلبى كه در نهاد آنهاست، ما اظهار مى كنيم و دعوت به آن مى نماييم ، علاقه مذهبى هم به ما دارند و قدرت ما ناشى از همين رمز است .

* مصاحبه های بعدی امام راحل با رسانه های خارجی را در شماره های بعد مطالعه کنید .

 

منبع: صحیفه نور/ جلد چهارم

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8