جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 7, 2020
مصاحبه امام خمینی

حوزه/ رفـتـن شـاه كفايت نمى كند، بايد رژيم به هم بخورد و تمام چيزهائى كه مربوط به سلطنت است، بايد از بين برود تا ما راضى شويم يعنى ملت راضى شود.

خبرگزاری «حوزه»؛ مخالفت های امام خمینی(ره) با رژیم شاهنشاهی، از سوژه های رسانه های گوناگون دنیا در سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران بود که در این راستا مصاحبه هایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. «خبرگزاری حوزه» در 30 شماره به صورت روزانه به انتشار برخی از این مصاحبه ها می پردازد.

* مصاحبه امام خمينى(ره) با خبرنگار سى . بى . اس در تاريخ 14/10/1357

سـؤال: حـضرت آيت الله خمينى ! از آنجا كه بختيار كانديداى نخست وزيرى است، آقاى بختيار گفته كه هر موقع كه حضرتعالى مايل باشيد، مى توانيد به ايران برگرديد. آيا شما هيچ تصميمى براى بازگشت به ايران در آينده نزديك داريد؟

جواب: تاكنون تصميمى نگرفته ام .

سـؤال: حـضـرت آيت الله! آيا هيچ نوعى از حكومت كه شاه هم در آن حضور داشته باشد، مورد قبول شما مى تواند باشد؟

جواب: خير.

سـؤال: حـضـرت آيـت الله ! در بـعـضـى از مـحـافـل آمـريـكائى ، شما متهم هستيد كه ضد آمـريـكـائى هستيد و آيا به نظر حضرتعالى اگر شاه ساقط بشود، دليلى براى ترس آمريكائى ها وجود دارد؟

جواب: اگر معناى ضديت با آمريكا اين است كه ما نمى خواهيم وابسته به آمريكا باشيم، آرى ما ضد آمريكائى هستيم و اگر ترس ‍ آمريكا از اين است، آرى بايد بترسند.

سـؤال: آيـا دليـلى دارد كه دولت آمريكا از سقوط شاه بترسد؟ چرا كه اين دولت حمايت از شاه كرده است؟

جـواب: آرى، چـون آمـريـكـا با وجود شاه، همه چيز ايران را مى برد و با رفتن شاه، اين ديـگر ميسر نيست، ولى آمريكا به دليل اينكه از شاه حمايت كرده است، پس از سقوط شاه چـه مـى كـنـد، ايـن ديـگـر بـه مـا مـربـوط نـيـسـت. مـا هـر كـسـى پـول بـهـتـر بـدهـد بـا او وارد مـعـامـله مـى شـويـم، البـتـه مسائل انسانى و معنوى هم در مد نظر ما هست .

سـؤال: گـفـته مى شود كه شاه برنامه دارد كه براى تعطيلات كوتاهى از مملكت خارج بـشـود، آيـا ايـن امـر حـضـرتـعـالى را قـانـع مـى كـنـد و مـوجباتى براى پايان دادن به اعتصابات و تظاهرات خواهد بود؟

جـواب: خـيـر، رفـتـن شـاه كفايت نمى كند، بايد رژيم به هم بخورد و تمام چيزهائى كه مربوط به سلطنت است، بايد از بين برود تا ما راضى شويم يعنى ملت راضى شود.

سـؤال: بـنـابـرايـن مـشـروطـه سـلطـنـتـى يـا چـيـزى شـبـيـه بـه آن، قابل قبول شما نيست؟

جواب: خير، مشروطه سلطنتى منظور ما نيست .

* مصاحبه امام خمينى(ره) با خبرنگاران خارجى در تاريخ 14/10/1357

سؤال: حضرت آيت الله ! چه موقعى تصور مى فرمائيد يك انتخابات آزاد بعد از رفتن شـاه و اعـلام حـكومت جديد در ايران برگزار شود؟ و آيا تحت حكومت اسلامى هيچ محدوديتى براى احزاب سياسى چپ و كمونيست ها وجود دارد يا نه ؟

جـواب: انـتـخـابـات بـايـسـتى بعد از اينكه تكليف حكومت معلوم شد، برگزار شود؛ ولى انـتـخـابـات براى مجلس مؤسسان، بدون مهلت انجام خواهد گرفت. كسانى كه خرابكار نباشند حق رأى دارند.

سؤال: نظر شما در مورد آمريكا چيست؟ شما فرموده ايد كه كشورهائى كه از شاه حمايت كـنـند، از اين زمان به بعد با آنها روابطتان خوب نخواهد بود و تا زمانى كه دولت هاى حامى سركار باشند، با آنها قطع رابطه خواهيد كرد. آيا اين بدين معناست كه تا كارتر در آمريكا سركار است، شما با آمريكا دشمن خواهيد بود؟

جـواب: مـا تـا ايـشـان بـا مـلت ايران مخالفت مى كند، از شاه حمايت مى كند، با او مخالف هستيم اما با ملت آمريكا هيچ مخالفتى نداريم .

سـؤال: تـا بـه حـال دولت آمـريـكـا با تمام نيرو پشتيبان شاه بوده، آيا با رفتن شاه روابط شما با آمريكا خوب خواهد شد؟

جـواب: بـعـد از رفـتـن شـاه و تـشـكـيـل دولت، ايـن مسائل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

سـؤال: در صـورتى كه شاه از ايران خارج بشود، آيا دولت آتى او را به عنوان دشمن مـلت ايران براى بقيه عمرش تلقى خواهد كرد يا اجازه خواهد داد او و خانواده اش به خاك ايران برگشته و مانند يك تبعه ايرانى زندگى كنند؟

جـواب: شـاه جـنـايـتـكـار اسـت و بـايـسـتـى بـر اسـاس اصول اسلامى محاكمه شود. آنها مجرم هستند و بايد محاكمه شوند.

سـؤال: بـنـابـراين مسأله اين نيست كه او براى هميشه از ايران خارج شود بلكه مسأله، محاكمه اوست ؟

جواب: بله ، او بايستى محاكمه شود، چه برود، چه بماند.

سؤال: آيا شوراى سلطنت مورد قبول شماست؟

جواب: خير، مورد قبول ملت نيست .

سـؤال: آيـا آيـت الله و دولت جـديـد، سـيـاسـت خـود را نـسـبـت بـه اسـرائيـل و آفـريـقـاى جنوبى تغيير خواهند داد؟ آيا مسأله فروش نفت ايران در گذشته و حال بر اساس موضع سياسى كشور خريدار نفت، نسبت به ايران خواهد بود؟

جواب: اسرائيل غاصب است و هيچ گونه رابطه اى بين ايران و يك مشت غاصب وجود ندارد. چه كسى حاضر است به يك كشور نژادپرست جنايتكار نفت بفروشد.

سؤال: تحت حكومت اسلامى، شاه به چه مجازاتى محكوم خواهد شد؟

جواب: ملت خوب مى داند كه جرم شاه چيست و مجازاتش كدام است؟

سـؤال: در گـذشـته گفتيد شاه بايد برود، حالا مى فرمائيد بايستى محاكمه شود.كدام يك؟

جواب: هميشه نظر من اين بوده است كه بايستى محاكمه شود. ترك كردن و نكردنش چيزى را عوض نمى كند.

سـؤال: پـس از تـظـاهرات عظيم، ارتش كماكان به شاه وفادار است. بعضى از عناصر ارتـش هـم ديـده مـى شـود كـه خـيـلى خـشـونـت نـشـان مـى دهـنـد (حـتـى يـك نـوع خـطـر يـا احـتـمـال كـودتـا وجـود دارد) آيـا در ايـن مـورد شـمـا هـيـچ خـطـرى بـراى راه حل مذهبى خود احساس ‍ نمى كنيد؟ آيا خطر كودتا را عليه جنبش اسلامى حس نمى كنيد؟

جـواب: بـر فـرض ايـنـكـه كـودتـا بـشود، ملت مخالف است. همانطور كه حكومت و دولت نظامى شكست خورد، كودتاى نظامى نيز شكست خواهد خورد.

سؤال: ماه هاى متمادى است كه مردم در خيابان ها هستند، به طورى كه كشور كاملا فلج شده، آيـا خـطـر خـسـتـه شـدن اكـثـريـت مـردم وجـود نـدارد؟ آيـا ايـن احـتـمـال وجود ندارد كه عليه شما برخيزند و عليه شما يك موج انقلابى تازه اى بوجود آيد؟

جواب: اين خيلى بعيد است .

سـؤال: در خـيابان صداى الله اكبر و درود بر خمينى شنيده مى شود؛ ولى اينها هنوز هيچ كـدام بـرنـامـه سـيـاسى نيست. شما مرتب از جمهورى اسلامى صحبت كرده ايد كه مطلبى خـيـلى كـلى اسـت. آيا ممكن است رؤوس كلى اين نظام و سرنوشت سومين كشور صادر كننده بزرگ نفت را ترسيم كنيد؟

جواب: قانون ما اسلام است و مدون است، چيزى نيست كه ما بخواهيم برايشان تعيين كنيم .

* مصاحبه های بعدی امام راحل با رسانه های خارجی را در شماره های بعد مطالعه کنید.

منبع: صحیفه نور/ جلد چهارم

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8