دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 10, 2020
مصاحبه امام خمینی

حوزه/ در اسـلام، جـنـاح هـاى مـخـتـلف وجـود نـدارد. وقـتـى حـكـومـت اسـلامـى تشكيل شود همه تابع قانون اسلامند و اسلام يك جناح يكپارچه و واحد است.

خبرگزاری حوزه؛  مخالفت های امام خمینی(ره) با رژیم شاهنشاهی، از سوژه های رسانه های گوناگون دنیا در سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران بود که در این راستا مصاحبه هایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. «خبرگزاری حوزه» در 30 شماره به صورت روزانه به انتشار برخی از این مصاحبه ها می پردازد.

* مصاحبه امام خمينى(ره) با راديو (پاپيولار) ميلان ايتاليا در تاريخ 21/9/1357

سؤال: تظاهرات روزهاى يكشنبه و دوشنبه، مجاز اعلام شده بود، آيا اين بدين مفهوم است كه شاه توانسته كنترل اوضاع را به دست بگيرد؟

جـواب: ابـدا، شـاه نـتـوانـسته جريانات را در دست گيرد. علت اجازه دادن به تظاهرات، ترس از انقلاب بوده است.

سـؤال: شـما گفته ايد كه انقلاب بايد بدون قهر انجام گيرد، اگر ارتش دوباره مردم را به گلوله بندد، شما به مردم چه دستورى خواهيد داد؟

جواب: در موقع مقتضى، تجديد نظر خواهيم كرد.

سـؤال: فـكـر مـى كـنـيد چگونه بتوانيد وحدت نيروهاى گوناگون را كه امروز در جنبش شركت دارند، حفظ كنيد؟

جواب: آنها در حال حاضر همه وحدت دارند و در رفتن شاه همه موافقند.

* مصاحبه امام خمينى(ره) با تلويزيون سوئد در تاريخ 21/9/1357

سـؤال: حـضرت آيت الله ! پس از اين دو روز تظاهرات عظميم ، نتايجى كه از اين مترتب است به نظر شما چيست؟

جواب: تظاهراتى كه در ايران واقع شد و سرتاسر ايران را فرا گرفت، رفراندمى بـود زنـده بـراى سـقـوط شـاه، نـتـيـجـه ايـن اسـت كه شاه الان بر حسب همه نظرها نبايد قانونيت داشته باشد و از اين به بعد هم بايد با او معامله غيرقانونى كرد.

سـؤال: شـمـا اخـيـرا گـفـتـه ايـد كـه از ايـن بـه بـعد به كشورهایی كه به حمايت شاه بـرخـيـزنـد نـفـت نخواهيد فروخت. اين تهديدى است براى كشورهاى غربى و امريكا، به نظر شما اين مساله چگونه خواهد شد؟

جواب: مساله اين است كه الان كه شاه غيرقانونى بودنش اعلام شد، اگر كسى از اين به بعد از شاه پشتيبانى كند، مادام كه دولت وى سركار هست به مملكت او نفت داده نمى شود.

سـؤال: آيـا شـخـص شـمـا و يا دوستانتان با آمريكائى ها تماس داشته ايد و يا يكى از دوستان شما تا به حال توانسته است به آمريكايى ها بگويد كه مساله چيست؟

جواب: هيچ روابطى نيست، نه بين من و آمريكائى ها و نه بين دوستان من و آمريكائى ها.

* مصاحبه امام خمينى(ره) با روزنامه صداى لوگزامبورگ در تاريخ 21/9/1357

سـؤال : حـضـرت آيـت الله خـمينى ! به كرات گفته ايد كه جنبش اسلامى با ماركسيست ها رابـطـه اى ندارد. شما روابط خودتان را با كمونيست ها پس از پيروزى جنبش چگونه مى بـيـنـيـد؟ آيـا كـمـونيست ها در حركت آينده با شما همكارى خواهند داشت يا شما با آنها كارى خواهيد داشت يا نه؟

جواب: به هيچ صورت با آنها همكارى نخواهيم كرد.

سـؤال: بـرخـى از دانـشـمـنـدان عـلوم سـيـاسـى ايـنـجـور تـحـليـل مـى كـنـنـد كه بين مسلمان ها و ماركسيست ها وجوه مشتركى وجود دارد و همين طور معتقد هـسـتـنـد كـه در جـنبش اسلامى جناح هاى مختلف محافظه كار و مترقى وجود دارد. آيا شما در درون جنبش خودتان با آن جناح محافظه كار مشكلاتى داريد يا نه ؟

جـواب: در اسـلام، جـنـاح هـاى مـخـتـلف وجـود نـدارد. وقـتـى حـكـومـت اسـلامـى تشكيل شود همه تابع قانون اسلامند و اسلام يك جناح يكپارچه و واحد است.

سؤال: حضرت آيت الله ! در صورت پيروزى جنبش تان، شما چه نوع حكومتى برقرار خواهيد كرد؟ در حكومت اسلامى شركت گروه هاى سياسى مختلف چگونه خواهد بود؟

جـواب: حـكـومـت مـا جـمـهـورى اسـلامـى است كه متكى بر آيات قرآنى مى باشد و قانونش قانون اسلام است و جناح هاى سياسى در آنجا در اظهار عقايد خود آزادند.

سـؤال: شـاه، هـمـانـطـور كـه مطلع هستيد، دولت نظامى را برقرار ساخته است. آيا به نـظـر حـضـرتـعـالى مـبـارزه بـا نظامى ها مشكل تر نيست ؟ و چگونه شما مى خواهيد دولت نظامى را از بين ببريد؟

جواب: البته مشكل است؛ لكن وقتى ملت يك امرى را بخواهند نظامى هم نمى تواند مقابلش بايستد. كـشـت و كـشـتـارهـائى كـه الان راه انـداخـتـه انـد، راه حل نيست و ناچار دولت نظامى هم بايد ساقط شود.

سـؤال: آقـاى شـاپـور بختيار يكى از سخنگويان جبهه ملى به يكى از خبرگزارى هاى آلمان به نام د.پ .آ گفته است كه با مشروطه سلطنتى مخالفتى ندارد. اگر چنانچه جبهه ملى روى كار آيد، آيا شما به ايران باز مى گرديد؟

جواب: آن تابع اين است كه من مصالح را ملاحظه كنم ، اگر مصلحت شد ممكن است .

سـؤال: در صـورت پـيـروزى جـنـبـش تان و تأسيس دولت اسلامى، توسعه و پيشرفت اجـتـمـاعـى مخصوصا پيشرفت زنان را چگونه مى بينيد و آيا تعداد زوجات را مجاز خواهيد دانست و اجازه خواهيد داد يا نه ؟

جـواب: زن هـا آزادنـد، هـمـانـطـورى كـه مـردهـا آزادنـد، مـا طـبـق قـانـون اسـلام عمل مى كنيم .

سـؤال: در صـورت اسـتـقـرار حـكـومت جمهورى اسلامى آيا به كردها خود مختارى داخلى و آزادى هاى محلى داده خواهد شد؟

جواب: همه در ايران ملت واحد هستند و ما، هم خود و هم آنها را ملت واحد مى دانيم .

سؤال: اهداف و برنامه هاى آينده شما چيست ؟

جـواب: نـقـائصـى كه در حكومت شاه بوده است ، تا آنجا كه مقدور است ترميم خواهيم كرد. اسـتـقـلال و آزادى را بـه وطن باز خواهيم گرداند. روابط ناسالمى را كه به ضرر ملت است اصلاح خواهيم كرد. ادارات را هم آنطور كه مصلحت ملت و مملكت است تصفيه مى نمائيم . دست ديگران را از ايران كوتاه خواهيم نمود.

* مصاحبه های بعدی امام راحل با رسانه های خارجی را در شماره های بعد مطالعه کنید.

منبع: صحیفه نور/ جلد چهارم

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8