یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | May 31, 2020
کتاب سایبان

حوزه/ در کتاب ««سایبان خود ساخته عرفان مدرن» به بخش‌های مختلفی چون تحلیل مدل انسان کامل در عرفان اوشو و کوئلیو و تطبیق آن با عرفان قرآنی و روایی پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب «سایبان خود ساخته عرفان مدرن» اثر شایسته تقدیر در جشنواره علامه حلی به قلم حجت الاسلام محمد اسماعیل عبداللهی برای استفاده پژوهشگران حوزوی می باشد.
کتاب حاضر در عصر پسامدرنیته و در دوران کنونی انسانی در پی سایبان خودساخته و مقدسی است که از گرمای سوزان کویر پی اعتمادی به سنت های پیشین و در به دری ناشی از نبود اعتماد قطعی، به زیر سایه آن پناهی می برد.
بشر به دنبال معنویتی است که نشاط و آرامش پایدار را برای او به ارمغان آورد. از لذت های زودگذر مادی و آرمامش لحظه ای خسته شده و خود را در معرض بحران جدی ای می داند که می تواند سرنوشت او را تهدید کند.
تشنگی حاکم بر بشر مدرن، فضایی را فراهم کرد تا محیط زاد و ولد فرقه ای شکل گسترده تری پیدا کند و مدعیان زیادی داعیه دار نجات بشر را از این باتلاق شوند.
معنویت نوپدید اوشو و کوئلیون از جمله نحله های فکری – معنوی ای هستند که از این فرصت پدید آمده نهایت بهره را برده اند.
دیدگاه این دو معنویت به انسان چیست؟ انسان کامل مورد نظر اوشو و کوئلیون چگونه انسانی است؟. مسیر رسیدن به خوشبختی و کامل از نگاه این دو معنویت چگونه است؟ شرایط و نقش استاد و مرشد در کمال انسان چگونه است؟ شاخصه ها و مؤلفه های انسان کامل از نگاه عرفان اسلامی چگونه است؟ آموزه های عرفانی قرآن کریم، مدل انسان کامل را چگونه ارزیابی می کند؟ براساس مبانی عرفانی قرآنی، مدل انسان کامل اوشو و کائلیو چگونه قابل سنجش و ارزیابی است؟ و...
سوالاتی هستند که «سایبان خود ساخته عرفان مدرن» به آنها پاسخ می دهد.
نگارنده این کتاب را در سه فصل با عنوان‌های‌ مفهوم شناسی واژه ها و تحلیل انسان کامل، در آموزه های اشو و نقد آن و تحلیل انسان کامل، درآموزه های پائولو و کوئلیو و نقد آن تدوین کرده است.
نگارنده کتاب در فصل اول به تحلیل و بررسی واژه« انسان» در موارد انسان در فلسفه اسلامی، انسان در عرفان اسلامی؛ تحلیل و بررسی دو واژه « کامل»،«کمال» در موارد کمال در فلسفه اسلامی، کمال در عرفان اسلامی؛ تحلیل و بررسی واژه « کمال انسان»، تحلیل و بررسی واژه « انسان کامل» در موارد انسان کامل در فلسفه اسلامی، انسان کامل در عرفان اسلامی و در فصل دوم بر گذری بر زندگی اشو، شکل عرفان اشو، آثار اشو و در فصل سوم به موضوعاتی چون گذری بر زندگی کوئلیو، شکل گیری عرفان کوئلیو، آثار کوئلیو، انسان از دیدگاه پائولو و کوئلیو، انسان از دیدگاه پائولو و کوئلیو،چیستی انسان، ابعاد و ساحت های انسان نیازهای انسان، کمال از دیدگاه پائولو و کوئلیو، انسان های مستعد کمال و یژگی های انسان کامل و... پرداخته شده است.
فصل دوم از بخش های چون انسان و کمال در آموزه های اشو و نقد و بررسی انسان کامل در عرفان اشو  و  فصل سوم نیز از بخش های چون  انسان و کمال، در آموزه های پائولو وکوئلیو و نقد و بررسی انسان کامل در عرفان پائلو و کوئلیو تشکیل شده است.
یکی از نکات قابل توجه این کتاب این است نویسنده سعی کرده است در هر بخشی از فصول یاد شده اقدام به نتیجه  گیری کند.
کتاب حاضر در جشنواره علامه حلی نیز اثر شایسته تقدیر شناخته شده است.
گفتنی است، کتاب «سایبان خود ساخته عرفان مدرن» از سوی انتشارات پژوهشکده باقر العلوم(ع)  و به قلم حجت الاسلام محمد اسماعیل عبداللهی در ۲۹۶ صفحه، با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان  و در زمستان ۹۳ روانه بازار شده است.

۳۱۳/۴۰

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =