سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | Jun 2, 2020
رئیس فدراسیون شیعیان آلمان حجت الاسلام خلیل زاده

حوزه/ حجت الاسلام و المسلمین خلیل زاده گفت: ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﺎدآور ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﯿﻼد اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدش ﻣﺤﻮر تحقق ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ و وﻋﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه حجت الاسلام و المسلمین محمود خلیل زاده رئیس فدراسیون شیعیان آلمان با صدور پیامی به مناسبت نیمه شعبان و سلاروز ولادت امام زمان علیه السلام تاکید کرد: ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﺎدآور ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﯿﻼد اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدش ﻣﺤﻮر تحقق ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ و وﻋﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.

متن پیام بدین شرح است:

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺳﻠﺴﻠﻪ ای ﻧﺎ ﮔﺴﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﺮوزش از ﯾﮏ ﺳﻮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ تجارب ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دارد از ﻋﺒﺮﺗﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد و از رﺧﺪادﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻨﺎدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺸﺮ در اﻋﻤﺎق  ﻓﻄﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮر اﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ آﯾﻨﺪه ای اﻣﻦ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺑﺴﺘﺮی از ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻓﻄﺮی ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎر دروﻧﯽ ﺑﺸﺮ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد آن، ﻓﺎرغ از تماﻣﯽ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ، ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی از ﻫﺮﻧﻮع ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎک و ﺳﻌﺎدتمند را ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی، ﺑﺮادری و ﺻﻠﺢ تجربه ﮐﻨﻨﺪ.

تحقق اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ، ﻫﻤﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﺮ ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﻮﯾﺪ داده اﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم آور رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ، ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ(ص) ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ روﺷﻦ و تحت ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺪوی آن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺸﺮ و وﻋﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان، روزی ﺑﺎ اراده ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ وﻋﺪه اﻟﻬﯽ، ﻫﺮﮔﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻏﻔﻠﺖ از اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺸﺮ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮدﺳﺎزی ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﲢﻘﻖ زﻣﯿﻨﻪ آن آﯾﻨﺪه ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺎک ﮐﺮدن روح و روان ﺑﺸﺮ از رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان، رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮدی ﺑﺸﺮ ﺑﺮای تحقق ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮ ﻧﻮری اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی در راه تحقق آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮﻧﺎن رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری و ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮی و ﻧﻔﯽ ﺿﺪ ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻘﺮ، ﻓﺴﺎد، اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و زورﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.  ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﺎدآور ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﯿﻼد اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدش ﻣﺤﻮر تحقق ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ و وﻋﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ . اﻣﺎم ﺣﺠﺖ اﺑﻦ الحسن اﳌﻬﺪی (ع) در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ(ص) ﻫﻤﺎن رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ دار تحقق اﻣﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺸﺮﯾﺖ روزی اﻣﻨﯿﺖ، آزادی، ﻋﺪاﻟﺖ، اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﺎ رﻫﺒﺮی او تجربه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.  

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ،  از ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از ﺟﻤﻌﯿﺘ‌ﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎنی سلامت که حاصل از انتشار ویروس کوئید19 (ﮐﺮوﻧﺎ) است ﺿﻤﻦ دﻋﺎ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و توجه ویژه نسبت به رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻬﺪوی، از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﳕﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮدادن ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺪوی (ع) اﺳﺖ. 

از ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺪوی ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =